اضرار دين به اخلاق، آري يا خير؟

اضرار دين به اخلاق، آري يا خير؟

معرفت اخلاقي شماره 7

سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، صفحه 5 ـ 22

محمد سربخشي*

چكيده

در نقد اخلاق ديني، رويكردهاي متفاوتي وجود دارد: يكي از اين رويكردها، بيان ضررهاي دين به اخلاق است. از اين طريق، سعي شده است اخلاق ديني، نفي و به جاي آن اخلاق سكولار اثبات شود. اموري همچون تزلزل اخلاقي، تبعيض‌آميز بودن اخلاق ديني، ثبات قواعد اخلاقي آن و از خودبيگانگي از جمله موضوعاتي هستند كه در اين زمينه بيان شده‌اند. اين مقاله، ضمن بيان و بررسي مهم‌ترين اموري كه به عنوان ضررهاي دين به اخلاق برشمرده شده، به دفاع از اخلاق ديني پرداخته و جايگاه آن را در ميان مكاتب مختلف اخلاقي اثبات نموده است. هرچند برخي از اين امور، از جمله نقاط قوّت اخلاق ديني شمرده مي‌شوند، با وجود اين، منتقدين آنها را عامل ضرر به اخلاق دانسته‌اند.

كليد واژه‌ها: دين، اخلاق، سكولاريسم، اخلاق ديني، اخلاق سكولار، اضرار دين به اخلاق.

موضوع مقاله: 
فايل: