مباني انسان‌شناختي اخلاق سكولار

مباني انسان‌شناختي اخلاق سكولار

سال اول، شماره دوم، بهار 1389، ص 7 ـ 28

محمد سربخشي*

چيكده

هر مكتب اخلاقي مبتني بر مجموعه‌اي از مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و انسان‌شناختي خاص خود است. اخلاق سكولار نيز به نوبة خود داراي چنين مباني‌اي است. اين مقاله، مباني انسان‌شناختي اخلاق سكولار و ميزان صحت و سقم آن و نيز جايگاه اخلاق ديني و به عبارت ديگر، حمايت دين از ارزش‌هاي اخلاقي را بررسي كرده است. اومانيسم، فردگرايي، ليبراليسم، نظرية تكامل طبيعي از جمله مباني انسان‌شناختي اخلاق سكولار مي‌باشند. در بحث از اومانيسم، به مسئلة حق و تكليف و نسبت بين آن دو و نيز از موضوع اخلاق ديني، به نقدهاي نفي تكليف از انسان اشاره گرديده است.

كليد واژه‌ها: اخلاق، اخلاق ديني، اخلاق سكولار، سكولاريسم، اومانيسم، فردگرايي، ليبراليسم، داروينيسيم، حق، تكليف.

موضوع مقاله: